کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

رویکرد ما به مقوله ي کیفیت، بنیادي و بر پایه حفظ و پاسداشت منابع ملی و ارتقاي بهره وري براي ایجاد قابلیت رقابت در عرصه هاي فرامنطقه اي و بین المللی است.  شناخت و درك نیازهاي حال و آینده مشتري ، احترام و تکریم و حفظ منافع مشتري ، صداقت و شفافیت در تعامل و ارتباط و انتقادپذیري ، شاخصه هاي اصلی مشتري مداري در شرکت آراد صنعت ویرا است که همواره بر آن تأکید می گردد . مهمترین سرمایه ي ما نیروي انسانی کارآمد است که با آموزش مستمر، ارتقاي مهارت و ایجاد انگیزش ، دستیابی به اهداف بلندمدت شرکت را محقق میسازد.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X